naar boven

voorwaarden 6 % btw-wetgeving

Deze maatregel moet aan de bouwsector en de belastingplichtigen een belangrijke fiscale stimulans geven door de toekenning van een verlaagd btw-tarief van 6 % voor afbraak en heropbouw van woningen.

Het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen wordt uitgebreid tot heel het Belgische grondgebied. Zowel projecten van bouwheren-natuurlijke personen als die van bouwpromotoren komen in aanmerking. De nieuwe regeling voor afbraak en heropbouw komt bovenop de bestaande regeling voor de 32 centrumsteden. In die centrumsteden kan dan ook van beide regelingen gebruik worden gemaakt tijdens de looptijd van de nieuwe maatregel.

VOORWAARDEN BOUWPROJECT

  • De bewoonbare oppervlakte mag niet meer bedragen dan 200m². Deze grens geldt zowel voor huizen als appartementen.De bewoonbare oppervlakte wordt bepaald door de oppervlakte van alle woonvertrekken (met name de keukens, de woonkamers, de eetkamers, de slaapkamers, de bewoonbare zolder- en kelderruimten, de bureaus en alle andere voor huisvesting bedoelde ruimtes, op voorwaarde dat die ruimtes een minimumoppervlakte hebben van 4 m² en een minimumhoogte boven de vloer van 2 meter) samen te tellen, gemeten vanaf en tot de binnenkanten van de muren. Ook voor de uitoefening van een economische activiteit gebruikte ruimtes worden inbegrepen.
  • De functie van het gebouw voor de sloop heeft geen belang. Het kan bijvoorbeeld ook gaan over verloederde industriële gebouwen of winkels. Het afgebroken en het heropgebouwde gebouw hoeven niet op exact dezelfde plaats te staan. Het volstaat dat het gaat om hetzelfde kadastraal perceel. Weet dat bepaalde werken nooit in aanmerking komen voor het verlaagde btw-tarief. Het gaat onder andere om tuinaanleg, afsluitingen, zwembaden en sauna’s.
  • Ook de bouw of aankoop van woningen die gedurende een periode van 15 jaar verhuurd worden aan of via een sociaal verhuurkantoor komen in aanmerking. Daarvoor gold tot nu een tarief van 12 procent.

VOORWAARDEN KOPER

  • Het moet gaan om een woning die uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt wordt als de enige, eigen woning van de bouwheer/koper. Er wordt geen rekening gehouden met een woning waarvan men na een erfenis (mede-)eigenaar of vruchtgebruiker is.
  • Aan al deze voorwaarden moet ten minste 5 jaar na de eerste ingebruikneming van de woning voldaan zijn. Verhuist die toch vroeger, dan moet het belastingvoordeel voor het jaar van de verhuis en de resterende jaren van de vijfjarige periode worden teruggestort.
  • Er moet een verklaring worden ingediend, vergezeld van een aantal documenten, bij het bevoegde btw-kantoor waarin bevestigd wordt dat aan alle voorwaarden voldaan is. De verklaring moet voorafgaand aan de werken worden ingediend en moet bovendien ook worden overgemaakt aan de aannemer/bouwpromotor.

Hoelang geldt de tijdelijke btw-verlaging?

De nieuwe regeling is van toepassing op de handelingen waarvoor de btw opeisbaar wordt tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022. Voor projecten die al gestart zijn voor 1 januari 2021, kan het verlaagde btw-tarief ook toegepast worden op handelingen gefactureerd worden na 1 januari 2021. In dat geval moet de verklaring worden opgemaakt en ingediend voor 31 maart 2021.